checklist arbeidsvoorwaarden

Wilt u als werkgever uw arbeidsvoorwaarden laten toetsen? Gelre Advocatuur heeft een checklist arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsrecht kan soms ingewikkeld zijn. Er zijn immers veel wettelijke regelingen die de de arbeidsverhouding regelen, of de werknemer beschermen. Vaak is er sprake van dwingend recht en mogen partijen daarvan niet afwijken. Daarnaast zijn er ook veel wetten of regelingen die bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden regelen. In het arbeidsrecht wordt ook veel gewerkt met zogenaamde ‘open normen’. Dan is op voorhand niet duidelijk hoe iets uitgelegd moet worden. Een goede kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk voor u als werkgever.

Nieuwe ontwikkelingen

Recent is de Wet Arbeid in Balans (WAB) in werking getreden als ook de Wet Implementatie Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden.

Beide regelingen brengen weer een heleboel wijzigingen met zich mee die van invloed kunnen zijn op de overeenkomst met uw werknemers. Vanaf 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. Vanaf dat moment gelden er andere regels voor het aantal contracten voor bepaalde tijd die met een werknemer overeengekomen kunnen worden, binnen een tijdsbestek van drie jaren.

Ook krijgen Payrollmedewerkers dezelfde rechten als vaste werknemers bij de inlener, met uitzondering van het recht op pensioen.

Voor de oproepovereenkomst geldt dat oproepkrachten niet meer permanent beschikbaar hoeven te zijn. In de WAB is geregeld dat een oproepkracht geen gehoor hoeft te geven aan een oproep van de werkgever als die niet minimaal 4 dagen van te voren bekend is gemaakt. Hiervan kan bij cao worden afgeweken.

Daarnaast heeft de WAB nog gevolgen voor de transitievergoeding en de premiedifferentiatie WW. Laatst genoemde is onder de WAB niet meer naar de aard van de sector bepaald maar naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Op u als werkgever ligt een behoorlijk last om van alle wet- en regelgeving op de hoogte te blijven, terwijl u eigenlijk bezig wilt zijn met ondernemen.

De Wet Implementatie Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden is per 1 augustus 2022 in werking getreden en heeft directe werking. Laatstgenoemde wet heeft ook voor ingrijpende wijzigingen gezorgd. Met name op het gebied van studiekosten, nevenwerkzaamheden, de informatieverplichting van de werkgever en de mogelijk voor de werknemer om een meer voorspelbare omvang van de werkzaamheden af te dwingen.

Checklist Arbeidsvoorwaarden

Als u niet op de hoogte bent of blijft van de regels kan het u duur komen te staan. Een voorbeeld is daarvan is de proeftijd. In Nederland geldt de leer van de ijzeren proeftijd. Wordt het proeftijdbeding niet volgens het wettelijke regime overeengekomen, geldt de proeftijd niet. Het is dan lastig om van een nieuwe werknemer af te komen, mocht u dat willen. Hoe zit het met verval van vakantiedagen als ze niet in het jaar zijn opgemaakt waarin ze zijn ontstaan? Er zijn talloze situaties die goed geregeld dienen te worden. Kennis is ‘een must’! Het verdient aanbeveling om het pakket aan arbeidsvoorwaarden binnen uw onderneming te laten controleren. Gelre Advocatuur heeft daarvoor een ‘ ‘checklist arbeidsvoorwaarden’. Gelre Advocatuur toetst dan de gehanteerde arbeidsovereenkomsten, uw bedrijfsregelingen, het geldende beleid, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf.

Deskundig in arbeidsrecht

Gelre Advocatuur kan u ontzorgen! Gelre Advocatuur deskundig op het gebied van arbeidsrecht. Zij kan u snel en deskundig adviseren. Gelre Advocatuur kan voor een aantrekkelijk tarief beoordelen of uw arbeidsvoorwaarden nog ‘up to date’ zijn en aan de geldende wetgeving voldoen. Laat de checklist arbeidsvoorwaarden uitvoeren. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek om de mogelijkheden met u bespreken.

Geef een reactie

%d