Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Heeft uw werkgever het voornemen om u te ontslaan? Wordt van u verwacht dat u een vaststellingsovereenkomst ondertekend? Wilt u deze vaststellingsovereenkomst laten controleren? Neem dan contact met Gelre Advocatuur.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een een overeenkomst, waarbij twee partijen afspraken maken en vastleggen over de beëindiging van het dienstverband. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, wordt dit gezien als een ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever en de werknemer spreken samen af wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en welke vergoeding hij daarvoor betaalt. Verder worden de overige afspraken en voorwaarden vastgelegd. In principe is deze overeenkomst vormvrij. Het staat partijen vrij om alles te regelen wat van belang wordt geacht. Het is belangrijk om deze vaststellingsovereenkomst niet zomaar te ondertekenen, omdat de gevolgen en belangen groot zijn. Een groot aantal zaken dienen goed besproken en vastgelegd te worden. Het is aan te raden dat u daarbij deskundige hulp inschakelt om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Ontslag

Het komt vaak voor dat er al onderhandeld wordt over een ontslagregeling, terwijl de belangrijkste vraag wordt overgeslagen. Is er wel een noodzaak of reden voor het ontslag? Zo kan een arbeidsconflict misschien opgelost worden. Kritiek op het functioneren kan mogelijk met behulp van coaching, scholing of het aanbieden van een andere functie verdwijnen. De werkgever is ook verplicht om dit aan te bieden alvorens hij overgaat tot ontslag. Een probleem kan met andere woorden misschien wel de wereld uit geholpen worden. Ga dus niet zomaar akkoord met het uitgangspunt dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Indien u als werknemer zelf wenst in te stemmen met een ontslagregeling, dan ligt een vaststellingsovereenkomst wel voor de hand. Uiteraard alleen als het een adequate regeling is, waarbij de risico\’s voor u zoveel mogelijk uitgesloten zijn.

Checklist

In de vaststellingsovereenkomst dienen alle afspraken opgenomen te worden. Uitgangspunt is dat een ontslagregeling ‘WW-bestendig’ moet zijn, zodat de werknemer aansluitend op het einde van het dienstverband recht heeft op een WW-uitkering. Dit is het geval als:

– het initiatief voor beëindiging van het dienstverband uitgaat van de werkgever;

– de werknemer geen verwijt te treffen valt ten aanzien van de beëindiging van het dienstverband:

– de geldende opzegtermijn in acht wordt genomen:

– er geen sprake is van een opzegverbod (bijvoorbeeld langdurige ziekte korter dan 104 weken of lidmaatschap OR etc).

Daarnaast worden in de vaststellingsovereenkomst de voorwaarden opgenomen waaronder partijen de arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding en of u vrijgesteld wordt van werk, of de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen worden uitbetaald of worden geacht te zijn opgenomen, de eindafrekening, of u wordt gehouden aan het overeengekomen relatie- en/of concurrentiebeding. Als u hierover niets opneemt in de vaststellingsovereenkomst, bent u gebonden aan het geldende beding. Dit kan u belemmeren om ander werk te vinden. Het is daarom verstandig om dit onderwerp tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst mee te nemen. Het is in beginsel onverstandig om tijdens de eerste 104 ziekteweken in te stemmen met een ontslagregeling. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor een eventueel recht op een uitkering. Bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goed vinden komt dus nogal wat kijken. Verstandig dus om een deskundige te raadplegen. Gelre Advocatuur kan u daarbij adviseren.

Advocaatkosten

Meestal biedt een werkgever een vergoeding aan om de beëindigingsovereenkomst te laten controleren door een advocaat. Gelre Advocatuur hanteert een aantrekkelijk vast tarief voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst. Indien uw werkgever niet bereid is om een vergoeding voor de kosten rechtsbijstand te betalen, kunt u wellicht ook een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. Valt uw inkomen onder de inkomensgrens van de Raad van Rechtsbijstand (www.rvr.org) dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen). Neem gerust contact met Gelre Advocatuur op, om uw situatie te bespreken.

Geef een reactie

%d