Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is mogelijk als er sprake is van een dringende reden. Dat betekent dat er een reden aanwezig is voor of de werkgever of de werknemer die zo dringend is, dat niet van hem verlangd kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Zowel werkgever als werknemer kunnen een ontslag op staande voet geven respectievelijk nemen. Meestal is het de werkgever die zijn werknemer op deze wijze ontslaat.  Een ontslag op staande voet is heel ingrijpend voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct. Ook de loondoorbetalingsverplichting houdt dan ook per direct op. De werknemer heeft dan van de één op de andere dag geen inkomsten meer.

Geen recht op een WW-uitkering

Als een ontslag op staande voet terecht is gegeven, heeft de werknemer ook geen recht op een WW-uitkering. Daarom zijn de eisen die gesteld worden aan het geven van een dergelijk ontslag zeer streng. Zo moet het ontslag onverwijld gegeven worden. Ook moet er sprake zijn van een subjectief dringende reden en een objectief dringende reden. Dat betekent dat de gedragingen zowel voor de werkgever, als in het algemeen als zodanig ernstig moeten worden gekwalificeerd dat de arbeidsverhouding niet voortgezet kan worden.

Zodra de werkgever bekend is met de dringende reden, hij dit moet mededelen aan de werknemer (onverwijldheidsvereiste). Verder moet hij de werknemer wijzen op de gevolgen van dit ontslag.

Meerdere belangen wegen

Tot slot moet de werkgever alle omstandigheden van het geval meewegen. Een lang en onberispelijk dienstverband of een moeilijke thuissituatie kan tot een ander oordeel leiden. Je ziet dan ook vaak dat het ontslag op staande voet bij de rechter sneuvelt. Gevolg is dan dat de werknemer gewoon in dienst blijft bij de werkgever. Het is dus van belang om de reden(en) voor een ontslag op staande voet goed te formuleren. De feiten moeten natuurlijk ook voldoende te bewijzen zijn in een eventuele gerechtelijke procedure.

Ook werknemer kan ontslag op staande voet nemen

Ook een werknemer kan ontslag op staande voet nemen. Dit kan indien de werkgever zich zodanig slecht tegen de werknemer heeft gedragen, dat van de werknemer niet verwacht kan worden het dienstverband voor te zetten. In beide gevallen kan degene die het ontslag op staande voet geeft dan wel neemt, schadevergoeding eisen van de partij die de dringende reden heeft gecreëerd. Het betreft een gefixeerde schadevergoeding. Dit komt overeenkom met het gebruikelijke loon over de opzegtermijn die in acht had moeten worden genomen, als er een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou zijn geweest. Als één van de partijen het niet eens is met dat ontslag, zal hij een verzoekschrift tot vernietiging daarvan moeten indienen bij de kantonrechter.

De rechter toetst

De rechter toetst aan de hiervoor genoemde criteria of het ontslag op staande voet al dan niet in stand kan blijven. En ontslag op staande voet is een ingewikkelde rechtsfiguur. Als u van plan bent ontslag op staande voet te geven of te nemen, is het daarom verstandig om vooraf gedegen juridisch advies in te winnen. Bij Gelre advocatuur bent u daarvoor aan het juiste adres.

Geef een reactie

%d