Hoe zit het ook al weer met vakantiedagen?

Een werknemer in loondienst heeft bij een full time dienstverband van 40 uren per week recht op jaarlijks 20 doorbetaalde vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen). Bij een part time dienstverband worden deze dagen naar rato berekend en toegekend. Tijdens de wettelijke opgebouwde vakantiedagen heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon zonder dat daar arbeid tegenover staat. Vakantiedagen moeten in overleg en met toestemming van de werkgever worden opgenomen. De werkgever kan ook een (aantal) verplichte vakantiedagen vastleggen. Eenmaal vastgelegd kan dit in beginsel niet eenzijdig worden gewijzigd, noch door werkgever noch door werknemer.

De vakantiedagen hebben een recuperatiefunctie, zoals dat zo mooi heet. Ze zijn bedoeld om de werknemer te laten herstellen van de gedane arbeid. Deze dagen kunnen ook niet worden afgekocht tijdens de duur van het dienstverband. Dat kan wel bij het einde van het dienstverband. Uitgangspunt, juist vanwege de recuperatiefunctie, is dat de vakantiedagen moeten worden opgenomen in het jaar dat de aanspraak daarop ontstaat.

De vakantiedagen kunnen dan ook niet onbeperkt opgespaard worden en hebben een vervaltermijn. Als de vakantiedagen niet worden opgenomen in het jaar dat ze zijn opgebouwd, komen ze in beginsel na 6 maanden te vervallen.

Uit vaste rechtspraak blijkt wel dat voordat de aanspraak op de wettelijke vakantiedagen vervalt, de werkgever de werknemer tijdig moet wijzen op de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen en dat hij de werknemer er op moet wijzen dat hij deze dagen moet opnemen omdat ze anders komen te vervallen. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werknemer de opgebouwde maar niet genoten verlofdagen die hij door de jaren heen heeft opgebouwd alsnog claimen.

Naast de wettelijke vakantiedagen kan een werkgever ook nog bovenwettelijke vakantiedagen toekennen. Voor deze dagen geldt een andere verjaringstermijn, namelijk van vijf jaren.

Conflicten of vragen over vakantiedagen of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

%d